fbpx

דוח נתוני אשראי

דו"ח ריכוז נתונים הוא הדו"ח המלא הכולל את כל נתוני האשראי של הלקוח ואת הגופים להם נתת הרשאות לקבלת מידע שנתת במאגר. בדוח נתוני האשראי מפורטים הנתונים על חשבונות ועסקאות שבהם הלקוח חייב והם בסטטוס פעילות, ועסקאות וחשבונות שבהם הלקוח ערב.

המידע עצמו מופרד בפרקים ובסעיפים לפי כל גורם ותקופה.

הפרקים

דוח האשראי של בנק ישראל מחולק לפרקים עיקריים על פי הנושאים הבאים:

פרק 1 – תמצית נתוני לקוח: ניתן לראות את כל המידע על הלקוח בשורה מתומצתת, כמו למשל: חשבונות עובר ושב, הלוואות, משכנתאות, מסגרות אשראי מתחדשות, נתונים המעידים באופן מובהק על אי עמידה בפירעון תשלומים וגרף המפרט את יתרות החוב בשנה האחרונה.

פרק 2- חשבונות עובר ושבהפרק מפרט את כל המידע על חשבונות העו"ש של הלקוח, כמו למשל: שם הגוף שמדווח, מזהה העסקה, תאריכי התחלה וסיום, מטבע, לקוחות חייבים ומעורבים, מסלולי ריבית, מידע על המחאות והוראות חיובי לחשבון לרבות כאלו שלא כובדו.

פרק 3 – מידע מפורט על עסקאות פעילותהפרק מפרט על החשבונות וההלוואות הפעילות של הלקוח, כמו למשל מסגרת אשראי, משכנתא, הלוואה לרכב, תאריכי עסקאות, מטבע, לקוחות מעורבים, מסלולי ריבית, בטחונות ועוד.

פרק 4 מידע מפורט על עסקאות לא פעילות בפרק זה כולל כולל את כל המידע שהלקוח סיים להחזיר כמו חשבונות והלוואות שהסתיימו (בדומה לפרק 3).

פרק 5 – מידע שהתקבל מרשויות וגופים ציבורייםבפרק זה מפורטים נתונים מהוצאה לפועל, כונס הנכסים, מוגבלים של בנק ישראל ולהם יש השפעה שלילית חזקה מאד על דירוג האשראי ועל חיווי האשראי עד כדי סירוב לתת ללקוח אשראי, הלוואה או משכנתא חדשה. המידה וללקוח אין דיווח מגורמים אלו יופיע בדוח שלא התקבל דיווח מהם.

פרק 6 – פניות לקבלת מידע על הלקוח: בפרק יפורטו כל הפניות שביצעו חברות וגופים ללשכות האשראי, למשל כאשר לקוח ביקש הלוואה ובנק בדק עליו- זה יופיע תחת הפרק הזה. בנוסף לפניות האלו יכולים גופים להנפיק דוחות גם ללא אישור לקוח. יפורטו בדוח פירוט הפניות לרבות שמות לשכות האשראי, מטרות הפנייה ושם הגורם שביקש. בנוסף יפורטו בקשות לאשראי בחצי שנה האחרונה וריכוז פניות לקבלת מידע מכל סוג בתקופת הדוח.

פרק 7 – פעולות מנהליות: בפרק זה יפורטו כל הפעולות שלקוחות עשו במערכת כמו בקשות להגשה, משיכת דוח ריכוז, בקשה להגבלת מסירת נתוני אשראי ובקשות לתיקון מידע.

פרק 8 – מילון מונחיםמילון מונחים כללי שמסביר על המושגים בדוח האשראי ומשמעויות.

הידעת?

  1. ניתן להוציא דו"ח נתוני אשראי לתקופה של 3 שנים, 5 שנים או 10 שנים.
  2. אחת לשנה ניתן להנפיק דו"ח ללא עלות, עלות של דו"ח נוסף היא 31 ש"ח.
  3. ניתן להוציא דוח נתוני אשראי באתר של בנק ישראל, מול בנק ישראל בטלפון או בעזרת אחד מנציגינו.

יתרונות ציון אשראי לעומת דוח ריכוז נתוני האשראי

דו"ח ריכוז נתוני האשראי של מאגר נתוני האשראי שמנפיק בנק ישראל  כולל כמות מידע מגוונות ורבה  שמקשה על יכולת הערכת הסיכונים בצורה אובייקטיבית. כלומר כל  גוף אשראי, פקיד משכנתאות או מנהל בנקאות פרטית יכול להעריך שונה את אותו דוח ריכוז נתונים של אותו לקוח.מלבד זאת, הדו"ח מכיל בממוצע עשרות עמודים ולכן לוקח המון זמן לבחון ולנתח אותו.

מן הצד השני, דירוג האשראי מאפשר לנותן האשראי באופן אובייקטיבי ובמינימום זמן (כמה שניות של הזמנת הדוח)  להבין מהי רמת הסיכון של הלקוח העומד מולו, ובכך יכול המלווה להתאים ריביות ותנאים בצורה המיטבית ביותר.

יתרונות נוספים של דוח דירוג האשראי הינם הגברת התחרות על הצרכנים, תמחור נכון של הסיכונים במתן אשראי צרכני, ייעול תהליך קבלת ההחלטות של המלווים והגברת העקביות והאובייקטיביות של המלווים בהחלטות האשראי.

בידקו זכאות למחיקת נתוני אשראי:

*הבדיקה ללא עלות!

או התקשר עכשיו:
077-9972947